Tag: code

  • نکات مهم درباره شبیه سازی و مدلسازی عامل بنیان

    مطالبی از خطاهای مدلسازی عامل بنیان اضافه شود. توضیحات خطاها به صورت تیتر وار بیاید. راهکارها و شرایط آزمون مدل چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت…